Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

Trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu qua biên giới

Nghị định quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới vừa được Chính phủ ban hành.

Trong đó, Nghị định quy định chi tiết trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan hải quan với các cơ quan nhà nước hữu quan, UBND các cấp trong công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới.

Nội dung phối hợp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển  hàng hoá trái phép qua biên giới gồm: Trao đổi, cung cấp thông tin; tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, truy đuổi, dừng phương tiện vận tải; ngăn chặn, điều tra, xử lý vi phạm; đào tạo, nâng cao nghiệp vụ; tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật.

Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển  hàng hoá trái phép  qua biên giới được thực hiện theo nguyên tắc nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, hiệp đồng hỗ trợ lẫn nhau theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan.

Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm phối hợp bảo đảm từng lĩnh vực chỉ có một cơ quan quản lý nhà nước chủ trì thực hiện, tránh sơ hở, chồng chéo, đồng thời không cản trở đến hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước khác.

Trong quá trình phối hợp nếu có vướng mắc thì các cơ quan nhà nước liên quan trực tiếp trao đổi, giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật; nếu không thống nhất được thì báo cáo cấp trên trực tiếp của mỗi cơ quan để có biện pháp giải quyết. Trường hợp lãnh đạo các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan không thống nhất được thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp

Khi cơ quan hải quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo quy định của Luật Hải quan, cơ quan hải quan có trách nhiệm bố trí lực lượng, phương tiện, điều kiện vật chất, áp dụng các biện pháp để ngăn chặn, bắt giữ, điều tra, xử lý; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan phối hợp theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đó và hỗ trợ các cơ quan này hoàn thành nhiệm vụ được phân công;

Bên cạnh đó, các cơ quan phối hợp có trách nhiệm: Thực hiện đúng yêu cầu phối hợp của cơ quan hải quan; tổ chức và điều động lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ khi cơ quan hải quan yêu cầu theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan phối hợp.

Cơ quan hải quan khi phối hợp với các cơ quan hữu quan có trách nhiệm hỗ trợ lực lượng, phương tiện theo yêu cầu; kiểm tra hàng hóa, phương tiện vận tải theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của cơ quan chủ trì theo đúng quy định của pháp luật hải quan.

Nghị định cũng quy định cụ thể về phối hợp trong trao đổi, cung cấp thông tin; phối hợp trong tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, truy đuổi, dừng phương tiện vận tải; phối hợp trong ngăn chặn, điều tra, xử lý vi phạm.

Theo baodientu.chinhphu.vn/

0 nhận xét

Đăng nhận xét